Strúhanka

Označovanie tlakových fliaš

Označovanie tlakových fliaš

Klasifikácia, označovanie a balenie plynov a plynných zmesí

Produkty v tlakových fľašiach sú označované a klasifikované podľa CLP-klasifikácie (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures = klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí).

Klasifikácia CLP obsahuje kritériá pre klasifikáciu a označovanie látok, ktorá je stanovená podľa Globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (GHS). Teno dokument bol prijatý na medzinárodnej úrovni v rámci Organizácie spojených národov. Nariadenie  CLP vstúpilo do platnosti od 1.12.2010. Pre klasifikáciu, označovanie a balenie zmesí platí od 1.6.2015.

Tlakové fľaše sú farebne označované podľa STN EN 1089-3:2012, bezpečnostné označenie sa riadi podľa STN EN ISO 7225.

Zverejňovač príspevkov