Strúhanka

Označovanie tlakových fliaš

OZNAČOVANIE TLAKOVÝCH FLIAŠ

Klasifikácia, označovanie a balenie plynov a plynných zmesí

Výrobky vo fľašiach sú označené a klasifikované podľa klasifikácie CLP (klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí). Klasifikácia CLP obsahuje kritériá na klasifikáciu a označovanie látok, ktoré sa určujú podľa klasifikácie a označovania chemických látok podľa globálneho harmonizovaného systému (GHS). Tento dokument bol prijatý na medzinárodnej úrovni v rámci Organizácie Spojených národov. Nariadenie CLP nadobudlo účinnosť 1. 12. 2010. Platí pre klasifikáciu, označovanie a balenie zmesí od 1. 6. 2015. Tlakové fľaše sú farebne označené podľa STN EN 1089-3: 2012, bezpečnostné značenie sa riadi STN EN ISO 7225.

Zverejňovač príspevkov