Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigation Menu

Staňte se součástí rodiny - staňte se součástí mezinárodní skupiny. - Messer Technogas s.r.o

Breadcrumb

Ochrana osobních údajů

Oznámení společnosti Messer Technogas s.r.o. o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Úvod

Pro nás, společnost Messer Technogas s.r.o.je velmi důležité, aby se s osobními údaji zacházelo opatrně. To se výslovně vztahuje i na údaje uchazečů o zaměstnání (dále pro zjednodušení neutrálně a bez ohledu na rod jen „uchazeči“). Následující informace vás seznámí s tím, jak při zpracování vašich žádostí nakládáme s vašimi osobními údaji.
 

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které lze spojit s vámi jako fyzickou osobou, například vaše jméno, adresa, datum narození, e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Uvedené zahrnuje také informace, které s vámi lze spojit pouze nepřímo, například odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze nebo síťový identifikátor. Za identifikovatelnou osobu se rovněž považuje osoba, kterou lze identifikovat podle jednoho nebo více zvláštních znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Oblast působnosti; společnost odpovědná za vaše údaje (správce údajů)

Za zpracování vašich údajů jako uchazeče odpovídáme jako správce my, společnost Messer Technogas s.r.o.

Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Messer Technogas s.r.o.                                                                  osobniudaje.cz@messergroup.com

Personální oddělení                                                                          

Zelený Pruh 1560/99                                                                                       

140 00 Praha 4 – Braník
 

Které údaje společnost Messer Technogas s.r.o.zpracovává?
Při běžném zpracování žádostí zpracováváme zejména následující typy osobních údajů:

Údaje o uchazeči při použití portálu pro uchazeče
okud podáváte žádost prostřednictvím portálu pro uchazeče, který je k dispozici na našich webových stránkách (pokud jej nabízíme), budete při podání žádosti požádáni o poskytnutí některých osobních údajů. Údaje o vaší osobě (zejména oslovení, jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, stát, telefonní číslo a e-mailová adrese), jakož i další přílohy k vaší žádosti (motivační dopis, životopis a osvědčení) jsou vyžadovány, protože tyto informace potřebujeme ke zpracování vaší žádosti. Volitelně můžete uvést také číslo mobilního telefonu, očekávanou mzdu (roční mzdu) a další údaje.

Údaje o uchazeči u žádostí zaslaných e-mailem nebo písemně
okud se na nás obrátíte e-mailem nebo písemně, budeme zpracovávat vámi poskytnuté údaje, jako jsou zpravidla údaje o vaší osobě (zejména oslovení, jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, stát, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo a e-mailová adresa) a další přílohy k vaší žádosti (motivační dopis, životopis a osvědčení), protože tyto informace potřebujeme ke zpracování vaší žádosti.

Údaje o uchazečích u žádostí podaných prostřednictvím personální agentury
okud se k nám hlásíte prostřednictvím personální agentury, v prvním kroku obvykle zpracováváme pouze anonymizované údaje z anonymizovaného životopisu. V dalším procesu podávání žádostí pak budeme zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté vámi nebo personální agenturou, jako je zejména oslovení, jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, stát, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo a e-mailová adresa, jakož i další přílohy vaší žádosti (motivační dopis, životopis a osvědčení), abychom mohli vaši žádost dále zpracovat.

Tyto údaje budou dále označovány jako „údaje o uchazeči“. Další informace o zpracovávaných údajích najdete v následujícím popisu konkrétního postupu zpracování.

Co dělá společnost Messer Technogas s.r.o.se získanými údaji?
Vaše údaje zpracováváme pouze za účelem rozhodnutí o případném navázání pracovního poměru, tj. za účelem úplného vyřízení žádosti o zaměstnání v naší společnosti.

Obecné informace

Vaše práva

Na požádání máte právo získat informace o svých osobních údajích, které uchováváme.

Dále máte právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, právo požadovat omezení příliš rozsáhlého zpracování osobních údajů a právo požadovat výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů nebo údajů, které jsou uchovávány příliš dlouho (za předpokladu, že neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje nebo jiné důvody pro jejich uchovávání podle čl. 17 odst. 3 GDPR). Dále máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud jste nám je poskytli na základě prohlášení o souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy. Vy (nebo vámi určená třetí strana) obdržíte údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů).

Případné právo vznést námitku proti zpracování na základě jednotlivých postupů je uvedeno v popisu jednotlivých postupů zpracování.

Svá práva můžete uplatnit mimo jiné zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: osobniudaje.cz@messergroup.com

Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obecné informace o právním základu uvedených činností zpracování
Vámi zadané nebo poskytnuté údaje o uchazeči budou zpracovány na základě první věty § 26 odst. 1 zákona Spolkové republiky Německo o ochraně osobních údajů. Tento právní základ umožňuje zpracovávat osobní údaje uchazečů ve smyslu druhé věty § 26 odst. 8 zákona SRN o ochraně osobních údajů pro účely pracovního poměru, pokud je to nutné pro rozhodnutí o navázání pracovního poměru.

Obecné informace o společnosti IBM Deutschland GmbH jako příjemci údajů
IT programy používané ke zpracování vašich údajů jsou hostovány společností IBM Deutschland GmbH (dále jen „IBM“). Společnost IBM v této souvislosti provádí činnosti zpracování pouze na zakázku a podle našich pokynů.

Obecné informace o době uchovávání
Pokud nedojde k navázání pracovního poměru, budou vámi poskytnuté a námi uložené údaje o uchazeči vymazány po uplynutí 6 měsíců od oznámení o odmítnutí uchazeče.

Pokud kdykoli využijete možnosti stáhnout svou žádost, budou vaše údaje o uchazeči neprodleně vymazány.

Informace podle čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR

Poskytnutí vašich údajů o uchazeči není vyžadováno zákonem ani smlouvou o použití portálu pro podávání žádostí ani při podávání žádosti o zaměstnání e-mailem, písemně nebo prostřednictvím personální agentury. Nejste rovněž povinni nám své údaje o uchazeči poskytnout. Zpracování vašich údajů o uchazeči uvedených v bodě 3 je však nezbytné pro účelné zpracování vaší žádosti.

 

Srpen 2021

Asset Publisher

Nested Applications

Nested Applications

Andrea Zákostelecká

Ing. Andrea
Zákostelecká
vedoucí personálního oddělení

Contact form for every page

Kontaktujte nás

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.