Značení tlakových lahví

Značení tlakových lahví

Produkty v tlakových lahvích jsou označovány a klasifikovány dle CLP- klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures).

CLP - Klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008. Nařízení CLP obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci Organizace spojených národů. Termín pro klasifikaci, označování a balení látek podle nařízení CLP je 1.12.2010, pro klasifikaci, označování a balení směsí 1.6.2015. Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES se zrušují 1.6.2015. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20.1.2009. Vzor etikety acetylénu s označením nebezpečného zboží splňuje požadavky CLP a dopravních předpisů (ADR). 
 

Nálepka obsahuje:

  • Číslo UN, ES,

  • Standardní věty o nebezpečnosti podle CLP (H),

  • Pokyny pro bezpečné zacházení podle CLP (P),

  • Úplný název a popis plynu (složení) podle ADR,

  • Bezpečnostní značky podle ADR a CLP, 

  • Název, adresu, telefonní čísla a další informace výrobce


Tlakové lahve jsou barevně označovány dle ČSN EN 1089-3 

Označování lahví Část 3: barevné značení
Evropská norma ČSN EN 1089-3 je platná od června 1998. Norma ČSN EN 1089-3 platí pro technické a medicinální plyny s výjimkou lahví pro topný plyn a hasicí přístroje a stanovuje pouze označení vrchlíku lahve. Označení válcové části není normou stanoveno. Aby bylo dosaženo jednotného barevného označení válcové části lahví pro uživatele, sjednotily se čeští výrobci na barevném označení. Specifikace označení vrchlíku a válcové části lahve pro technické a medicinální plyny jsou uvedeny v tabulce „ Označení tlakových lahví“ . Barevné označení vlastností plynů, které jsou obsahem lahve (hořlavé, oxidující, toxické atd.) slouží pro orientaci na větší vzdálenost, na niž označení etikety není čitelné.

Označení tlakových lahví