Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Laserové řezání - Messer Technogas s.r.o

Laserové řezání

Laserové řezání

Laser – přesný nástroj pro dělení materiálu

Popis procesu

Laserové řezání je založeno na principu přívodu vysoce koncentrované energie laserového paprsku do místa řezu. Dopadem laserového svazku na povrch materiálu dochází k lokálnímu prudkému ohřevu. Řeznou tryskou (jejímž středem prochází laserový paprsek) je přiváděn řezný plyn. Při vlastním procesu řezání laserem se uplatňují tři fyzikální jevy: spalování kyslíkem, tavení a sublimace (odpařování materiálu). V praxi se zpravidla uplatňuje kombinace těchto jevů. Který z nich bude dominantní, závisí především na základním materiálu a na použitém řezném plynu. Obecně platí, že spalování kyslíkem převažuje při řezání nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Proces tavení dominuje při dělení vysokolegovaných ocelí a neželezných kovů dusíkem a sublimace se uplatňuje u materiálů, které nemají tavnou teplotu (dřevo, keramika, kompozity, papír…).
Řezný plyn slouží k vyfukování taveniny (a případně oxidů) z řezné spáry. Při použití kyslíku dochází ještě ke spalování řezaného materiálu.

Agregátor obsahu

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 43]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleId = journalArticle.ge... [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 21]
----
1<#assign dlAppLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppLocalServiceUtil"] > 
2<#assign dlUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil"] > 
3<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
4 
5<#if !entries?has_content> 
6  <#if !themeDisplay.isSignedIn()> 
7    ${renderRequest.setAttribute("PORTLET_CONFIGURATOR_VISIBILITY", true)} 
8  </#if> 
9 
10  <div class="alert alert-info"> 
11    <@liferay_ui["message"] key="there-are-no-results" /> 
12  </div> 
13</#if> 
14 
15<div class="row"> 
16 
17  <#list entries as entry> 
18    <div class="col-md-4 column"> 
19      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer()/> 
20      <#assign journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
21 
22      <#if journalArticle?? && journalArticle?has_content> 
23          <#assign articleId = journalArticle.getArticleId()!"0" /> 
24 
25          <#assign groupId = journalArticle.getGroupId()!0 /> 
26 
27        <#if articleId != "0" && groupId != 0> 
28          <@liferay_journal["journal-article"] 
29          articleId=articleId 
30          ddmTemplateKey="MESSER_LINK_TITLE_TEXT_&_IMAGE" 
31          groupId=groupId 
32          /> 
33        </#if> 
34      </#if> 
35    </div> 
36 
37  </#list> 
38 
39</div> 

Vnořené aplikace

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

Kontaktní formulář HubSpot

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Svařování

PLYNY PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ